close
تبلیغات در اینترنت
مذهب كليمي چگونه مذهبي است و چه عقايدي دارند؟

تبلیغات


مذهب كليمي چگونه مذهبي است و چه عقايدي دارند؟

مذهب كليمي چگونه مذهبي است و چه عقايدي دارند؟

بهتر است در مقام بحث، اول به بخش دوم سؤال؛ يعني صحبت در مورد کتاب مقدس يهوديان بپردازيم و پس از آن در مورد عقايد آنان تا حد امکان به گفتگو بنشينيم.
کتاب مقدس يهوديان، بخش عهد عتيق کتاب مقدسي است که مسيحيان بدان اعتقاد دارند. عهد عتيق به زبان عبري و اندکي از آن به زبان کلداني نوشته شده است. اين دو زبان مانند عربي از زبان هاي سامي هستند. کتاب «تورات» در آغاز «عهد عتيق» قرار دارد. کلمه تورات در زبان عبري به معناي قانون است و در تورات، احکام و قوانين بسياري ديده مي شود.
«عهد عتيق» شامل 39 کتاب است که از نظر موضوع مي توان آنها را به سه بخش تقسيم کرد:
الف: بخش اول: تاريخ بني اسرائيل تا چند قرن قبل از ميلاد. اين بخش خود مشتمل بر 17 کتاب است:
1. سفر پيدايش: که شامل آفرينش جهان، داستان آدم، نوح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و يوسف است.
2. سفر خروج: در آن مباحثي در مورد تولد و بعثت حضرت موسي (ع)، خروج بني اسرائيل از مصر به سينا و احکام را مي توان ديد.
3. سفر لاويان: احکام کاهنان يعني روحانيون يهودي که از نسل هارون از خاندان لاوي هستند.
4. سفر اعداد: آمار بني اسرائيل در عصر حضرت موسي، شريعت و تاريخ ايشان.
5. سفر تثنيه: که تکرار احکامي که در اشعار پيشين آمده است و تاريخ تا رحلت حضرت موسي مي باشد.
مجموع اين پنج سفر «تورات» خوانده مي شود.
6. صحيفه يوشع: که مشتمل بر تاريخ و سيره يوشع بن نون جانشين حضرت موسي است.
7. سفر داوران: تاريخ قاضيان بني اسرائيل، قبل از نصب پادشاهان.
8. کتاب روت: شرح حال زني بنام «روت» از جدات حضرت داوود است.
9. کتاب اول سموئيل: تاريخ سموئيل نبي و تعيين شائول- طالوت- به سلطنت.
10. کتاب دوم سموئيل: پادشاهي حضرت داوود.
11. کتاب اول پادشاهان: که ادامه پادشاهان داوود و پادشاهي حضرت سيلمان و جانشيان اوست.
12. کتاب دوم پادشاهان: ادامه تاريخ پادشاهان بني اسرائيل تا حمله بختنصر و جلاي بابل
13. کتاب اول تواريخ ايام: که نسب نامه بني اسرائيل و تکرار تاريخ ايشان تا وفات داوود است.
14. کتاب دوم تواريخ ايام: تاريخ پادشاهي حضرت سليمان و ملوک بعدي تا جلاي بابل.
15. کتاب عزرا: نوسازي «اورشليم» يعني «بيت المقدس» و آزادي يهوديان همراه عزيز.
16. کتاب نحميا: نوسازي اورشليم و بازگشت يهوديان از زبان نحميا ساقي اردشير اول.
17. کتاب استر: رفع خطر نابودي از يهود با وساطت استر، همسر يهودي خشايارشا، مدفون در همدان.
ب: بخش دوم: حکمت و مناجات و شعر. اين بخش مشتمل بر 5 کتاب است:
1. کتاب ايوب: ابتلا، صبر و بي صبري آن حضرت!
2. کتاب مزامير يعني زبور داوود: مجموعه 150 قطعه مناجات.
3. کتاب امثال سليمان نبي: کلمات حکمت آميز.
4. کتاب جامعه: اسم مستعار حضرت سليمان؛ مشتمل بر نگرش بدبينانه به جهان.
5. کتاب عزل غزل هاي سيلمان: اشعار عاشقانه.
ج: بخش سوم: پيشگوئي انبياء.اين بخش مشتمل بر هشدارها و تهديداتي پيرامون سرنوشت بني اسرائيل است.
براي فهميدن خواننده بايد از جريانات آن زمان کاملا آگاه باشد. اين بخش مشتمل بر 17 کتاب است.
1. کتاب اشعيا: طولاني ترين و معروف ترين کتاب پيشگوئي عهد عتيق و به منظور هشدار دادن به قوم اسرائيل نوشته شده است.
2. کتاب ارميا: شرح زندگي ارميا پيامبر و شرح مجازات مردم يهود و ساير اقوام.
3. کتاب مراتي ارميا: نوحه سرايي آن حضرت بر خرابي اورشليم.
4. کتاب حزقيال: پيشگوئي هاي حزقيال يکي از انبياء اسرائيل در مورد بازگشت يهودي ها به وطن خود.
5. کتاب دانيال: پيشگوئي و شرح مجاهدات حضرت دانيال نبي است که در شوش مدفون است.
6. کتاب هوشع: زندگي و کتاب هوشع نبي، محبت خدا نسبت به قومش را مصور مي کند.
7. کتاب يوئيل: يوئيل اين کتاب را براي مردم يهودا کخ در قلمرو جنوبي اسرائيل سکونت داشتند مي نويسيد و خبر از بلاهاي مي دهد که مي آيد.
8. کتاب عاموس
9. کتاب عوبديا: اين کتاب، کوچک ترين کتاب عهد عتيق است. و درباره نويسنده آن، عوبديا اطلاعات بسيار کمي در دست است.
10. کتاب يونس: داستان رفتن وي در شکم ماهي.
11. کتاب ميکاه: ميکاه، مانند ساير انبياء در اين کتاب بر ضد گناهان اسرائيل سخن مي گويد اما از برکت خدا که شامل آنها مي شود خبر مي دهد.
12. کتاب ناحوم: در مورد ناحوم اطلاعات دقيقي در دست نيست و کتاب او سرشار از توضيحاتي است درباره قدرت و مهرباني خدا.
13. کتاب حبقوق: پيشگوئي حضرت حبقوق نبي که در تويسرکان مدفون است.
14. کتاب صفنيا: صفنيا در اين کتاب پيشگوئي مي کند که يهودا و نيز ساير قوم هايي که عدالت را رعايت نمي کنند مورد داوري و مجازات خداوند قرار خواهند گرفت.
15. کتب حجي
16. کتاب زکريا
17. کتاب ملاکي: ملاکي نبي حدود صد سال پس از حجي و زکريا مي زيست. در اين کتاب، او از کاهنان مي خواهد تا وظايف خود را در قبال خانه خدا با صداقت و جديديت انجام دهند. (ر.ک: کتاب مقدس، عهد عتيق)
يهوديان کتاب هاي نيز در مورد اخبار و روايات اسرائيلي و تفسير کتاب هاي مقدس باستاني است که اين کتاب ها از اين قراراند:
1. تلمود
2. ميشنا
3. گمارا و تلمود
حال بهتر است که در مورد اعتقادات يهود صحبت کنيم. در اين مورد مي توان به آنچه موسي بن ميمون گفته است، اشاره کنيم. موسي بن ميمون عالم ديني و پزشک و فيلسوف يهودي است که در سال 1135 ميلادي به دنيا آمد و در سال 1204 از دنيا رفت. وي در جوامع يهودي جهان از احترام شايان توجهي برخورداراست. وي به آيين يهود لباسي نو پوشاند و 13 اصل براي مذهب يهود ترتيب داد به اين شرح:
1. وجود خدا
2. يگانگي او
3. مجرد بودن او
4. نداشتن زمان
5. حکمت او در امور
6. عدالت
7. قابل تقرب بودن از راه عبادت
8. اعتقاد به نبوت
9. برتر بودن حضرت موسي
10. اعتقاد به آسماني بودن تورات
11. عدم جواز نسخ احکام
12. آمدن مسيحاي موعود
13. قيامت و جاودانگي نفس آدمي
الف: نام خاص خدا در دين يهود «يهوه» است به معناي «باشنده»، «موجود». از آنجا که تلفظ اين نام حتي از روي تورات حرام است کسي حرکات واقعي و حقيقي آن را نمي داند و گاهي در کتاب هاي علمي غرب از باب احتياط آن را بدون حرکت YAWH ثبت مي کنند. اما گروهي از محققان برآنند که ضبط حقيقي آن «يهوه» است.
يکي ديگر از نام هاي خدا «ا هيه ا شير ا هبه» است به معناي «هستم آنچه هستم». اين نام در «سفر خروج» (14:3) آمده است و نيز در برخي از ادعيه اسلامي مانند دعاي شب عرضه وارد شده و در اثر استنساخ افراد کم اطلاع به «آهيا شر ا هيا» تبديل گرديده است. خدايي که آنان بدو اعتقاد دارند، خدايي است که در امور عالم مداخله نمي کند شريعتي ديگر نمي آورد و در واقع «يدالله مغلوله» است.
ب: يهوديان به نبوت معتقداند و در مورد آن بحث هاي کلامي گسترده اي دارند. هم چنين براي نبوت معناي ويژه اي قائلند که پيشگوئي است و پيامبر بزرگي هم چون استعيا، ارميا، حزميال و هوشع به عنوان نبي- يعني پيشگو- شهرت دارند.
ج: يهوديت يک دين قومي است و يهوديان به غير بني اسرائيل براي ورود به آن دين روي خوش نشان نمي دهند. به گفته تورات موجود، بني اسرائيل «قوم خدا» هستند (لاويان، 12:26) و خدا حضرت ابراهيم (ع) عهد بسته است که «نيل تا فرات» را به بني اسرائيل عطا کند.(پيدايش، 21-18:17 و 18:15)، بني اسرائيل به رهبري حضرت موسي و حضرت يوشع او به ادعاي کتاب يهود، با بي رحمي و سنگدلي! بخش هايي از آن سرزمين را تصرف کردند. (اعداد، 18-7:31 و يوشع، باب 6 به بعد).
يهوديت تبليغ ندارد، زيرا يهوديان آن دين را يک نعمت الهي مخصوص نژاد بني اسرائيل مي دانند. با اين وصف اگر کسي يهودي شود، او را مي پذيرند. در تلمود توصيه شده است که هر گاه کسي بخواهد يهودي شود بايد ذلت هاي اين قوم را به او تفهيم کرد تا اگر مرد اين ميدان نيست پا در آن نگذارد. تحميل يهوديت به ندرت (مثلا در مورد اصحاب اخدود) وجود داشته است. يهوديان مردم را به صهيونيسم دعوت مي کنند.
د: در مورد عبادت نزد يهوديان بايد گفت که: قبله يهود معبد سيلمان (مسجد الاقصي) است. «سامريان» فرقه اي از دين يهود، قبله را کوه «جرزيم» در نزديکي اورشليم مي دانند. آنان روزي سه بار نماز مي خوانند؛ نماز صبح، عصر و مغرب.
در صورتي که دست کم ده مرد کنيسه وجود داشته باشد نماز برگزار مي شود و در اين حال يک نفر که معمولا پيرتر از سايرين است و عبري را خوب مي داند جلو مي ايستد و قسمت هايي از تورات با دعاهايي به عبري مي خواند و در مواردي رکوع مي کنند و معروف ترين چيزي که خوانده مي شود به نام «شمع» - يعني: بشنو - از آياتي در قسمت هاي مختلف تورات است از آن جمله اين عبارت که: «اي اسرائيل بشنو يهوه خداي واحد است. پس يهوه خداي خود را به تمامي قوت خودنما». (تثنيه، 4-5 :6)
و: در مورد قيامت بايد گفت که: تورات ذکري از قيامت نيست مگر يکي دو اشاره مبهم مانند: تثنيه 16:8، ولي تلمود از قيامت بسيار سخن گفته است. از نظر تورات، نعمت ها و بلاهاي اين جهان پاداش دينداري و بي ديني است. (ر.ک: استاد حسين توفيقي، نگاهي به اديان زنده جهان)
دو. يهوديت:
جان مايه مسائل عبادى يهوديت را مى‏توان در ده فرمان - كه به اعتقاد يهوديان از سوى خداوند به قوم بنى اسرائيل ابلاغ شده است - يافت و آن عبارت است از:
1. منم خداى تو كه تو را از مصر و خانه غلامى خارج ساختم. تو در كنار من نبايد خداى ديگرى داشته باشى. تو نبايد كه از خدا شكل بسازى و يا تمثال درست كنى ... .
2. تو نبايد خود را در مقابل خدايان ديگر، فروافكنى و به خدمت آنان موظف گردى .
3. نام يهوه خداى خويش را به باطل مبر و از آن سوء استفاده مكن.
4. روز شنبه را مقدس بدار (در اين روز كار كردن ممنوع است).
5. به پدر و مادر خود احترام بگذار.
6. قتل نكن (يا كسى را نكش).
7. زنا نكن.
8. دزدى مكن.
9. بر عليه همسايه‏ات شهادت دروغ مده.
10. نبايد به خانه، زن، غلام، مال و متعلقات همسايه‏ات طمع داشته باشى ===(ر.ك: آشتيانى، جلال الدين، تحقيقى در دين يهود، تهران، موئلف، چاپ اول، بى تا، صص‏313-312.)++.
روزه به عنوان يك عمل عبادى در يهوديت رواج دارد؛ ولى تنها در روز «كيپور»؛ يعنى، روزه كفاره، اين عمل صورت مى‏گيرد. در اين روز يهوديان از غروب روز قبل تا شبانگاه اين روز، به منظور كفاره گناهان روزه مى‏گيرند و از خوردن و آشاميدن، استحمام و كار پرهيز مى‏كنند و در كنيسه‏ها به عبادت و استغفار مشغول مى‏شوند ===(آشنايى با اديان بزرگ، حسين توفيقى، تهران، سمت، طه و مركز جهانى علوم اسلامى، چاپ سوم، زمستان 1379 ش، ص 94.)++.
يك سلسله احكام عبادى ديگر نيز در اين دين وجود دارد كه به كلى با دين اسلام متفاوت است؛ احكام عبادى‏اى چون: نهى از منكر، قصاص، احكام معاملات، نكاح، طلاق، نجاست، طهارت و ... ===(موسى بن ميمون، دلاله الحائرين، به كوشش حسين آقاى افست مكتبه الثقافه الدينيه، 1974 م، جزء سوم، فصلهاى 30 - 25.)++.
ي: آن گونه که بررسي ها نشان مي دهد پيش از اسارات قوم يهود و آوارگي آنان توسط آشوريان، انديشه ظهور منجي در ادبيات مذهبي، غير مذهبي، اساطير و افسانه ها و روايات مکتوب و شفاهي بني اسرائيل جايي نداشت.
در سده دوم پيش از ميلاد بود که ظهور نجات بخش قوم خدا در اذهان و افکار يهود پديد آمده و توسعه يافت. دانيال نبي به دنبال رنج هاي پياپي قوم يهود پايان زجرها را نويد داد. (دانيال يکي از پيامبران بني اسرائيل است و کتابي از عهد عتيق به نام اوست) البته تمام اين تلاش ها و تحقيقات در آثار به جا مانده از بيانات موسي (ع) است و با وجود تحريفات کتاب مقدس است.
در پايان بايد به چند مطلب توجه کرد تا نکند که اين نوشته باعث سوء فهم و گمراهي گرد به جاي آنکه راه گشا باشد، اين مطالب از اين قراراند:
1. محققان و دانشمندان و حتي خود يهوديان به اين واقعيت که کتاب مقدسي را که به حضرت موسي (ع) نسبت مي دهد و در دست آنهاست نه توسط حضرت موسي نوشته شده است و نه حتي در زمان حيات وي جمع آوري شده است. بلکه مطالب اين کتاب پس از 100 سال پس از رحلت حضرت موسي توسط ديگران به نگارش درآمده است. و در واقع کتابي است تاريخي که در ضمن آن احکامي نيز آورده شده است.
2. قوم بني اسرائيل، قومي اند که در طول تاريخ خود، انبياء بسياري را در ميان خود به قتل رسانند و مطامع دنيايي آنقدر آنها را جذب کرده است که از هر نوع تفسير و نسبتي به پيامبران خود اباء و ترسي ندارند.
3. مطلب سوم، بحث حادثه ساختگي و شوم صهيونيسم است، نامي که يهوديت با آن گره خورده است و با آن شناخته مي شود. صهيونيسم (ZIONISM) نام يک جنبش ناسيوناليستي يهودي است، که هدف آن ايجاد يک دولت خودمختار يهودي در فلسطين است. سردمداران اين تفکر شيطاني حتي به آموزه هاي همين کتاب مقدس خود (عهد عتيق) با تمام تحريفات آن، پاي بند نيستند. و کلمات و جملات آن را به گونه اي تفسير مي کنند که مطامع و خواسته هاي دنيايي آنان برآورده گردد.
در آخر ذکر اين مطلب ضروري است که دين يهوديت و کتاب مقدس آنان با تمام تحريفات آن، باز کاملا دگرکون نگشته است و گويا دست شيطان آنقدر توانا نبوده که بتواند تمام نوري که در آن است را خاموش گرداند. از اين رو گاهي اوقات مطالبي در آن ديده مي شود که حق است و با آيات قرآن همخواني دارد.
براي مطالعه بيشتر ر.ک:
1. جان بي ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حکمت
2. حسين توفيقي، ناگهي به اديان زنده جهان

3. يهوديت نويسنده: عبدالرحيم سليماني اردستاني/انتشارات: آيات عشق


 مذهب كليمي چگونه مذهبي است و چه عقايدي دارند؟:: ادامه مطلب
|
امتياز مطلب : 5
|
تعداد امتيازدهندگان : 6
|
مجموع امتياز : 10
نويسنده : هیئت نوجوانان
تاريخ : سه شنبه 13 خرداد 1393
مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


بنر های مذهبی سایت و وبلاگ